BIP® Technology

BIP® (Build-In Purifier)ได้ปฏิวัติรูปแบบการใช้ก๊าซแบบเดิมๆ ที่ต่อท่อก๊าซเข้ากับ Purification System ที่ติดตั้งต่อจากท่อก๊าซก่อนที่ก๊าซจะผ่านเข้าสู่เครื่องมือวิเคราะห์ เช่น Gas Chromatography (GC), Inductively Coupled Plasma (ICP) ฯลฯ ซึ่งระบบเดิมจะมีข้อต่อจำนวนหลายจุดก่อนที่ก๊าซจะผ่านเข้าสู่เครื่องมือวิเคราะห์ ซึ่งทำให้ได้ก๊าซมีความบริสุทธิ์ต่ำ และมีปริมาณสิ่งปนเปื้อน (Impurities) ในก๊าซสูง แต่ท่อก๊าซที่ติดตั้ง BIPÒ Technology นั้น ก๊าซจะไหลผ่าน Purification System ที่ติดตั้งอยู่ภายในท่อก๊าซก่อนที่จะส่งเข้าสู่เครื่องมือวิเคราะห์ เนื่องจากจำนวนข้อต่อที่มีเพียงจุดเดียว และ Purification System ติดตั้งอยู่ในท่อก๊าซ จึงไม่ได้สัมผัสกับบรรยากาศภายนอก ทำให้ก๊าซที่ผ่านมาจากท่อ BIPÒ Technology มีความบริสุทธิ์สูงมาก และรับประกันความบริสุทธิ์ของก๊าซด้วยปริมาณสิ่งปนเปื้อนที่มีผลต่อเครื่องมือวิเคราะห์ต่ำมาก ได้แก่ ออกซิเจนต่ำกว่า 10 ppb และ moisture ต่ำกว่า 20 ppb สิ่งเหล่านี้จึงช่วยให้การใช้งานเครื่อง GC มีประสิทธิผลมากขึ้น ทำให้ได้ Base Line ที่คงที่ สามารถอ่านผลวิเคราะห์ได้แม่นยำ และทำให้ Peak ของสารที่วิเคราะห์ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ Sensitivity ของเครื่องสูงขึ้นด้วย นอกจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวิเคราะห์แล้ว BIPÒ Technology ยังช่วยลดต้นทุนด้วยการยืดอายุการใช้งาน Column และ Detector ของเครื่องมือวิเคราะห์ ช่วยลดต้นทุน และประหยัดเวลา ไม่ต้องดูแลรักษา External Purifier อีกทั้งยังสามารถใช้ก๊าซได้เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับการใช้งานท่อก๊าซแบบเดิมๆ BIPÒ Technology ได้นำมาใช้กับก๊าซ 3 ชนิด คือ ฮีเลียม ไนโตรเจน และอาร์กอน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการสำหรับผู้ใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงได้

BIP® Technology ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ ได้ด้วย เช่น BIP® อาร์กอน ใช้ในการผลิต CD หรือ DVD ส่วน BIPÒ ฮีเลียมใช้เป็น Shielding Gas สำหรับการเชื่อมที่ต้องการคุณภาพสูง และใช้ในการผลิต Titanium Capacitor เป็นต้น

Download PDF