BIG e-Invoice2019-07-31T09:16:42+07:00

BIG e-Invoice

เพราะความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเป้าหมายสูงสุดในการให้บริการของบีไอจี เราจึงได้พัฒนาระบบ BIG e-Invoice ขึ้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมการให้บริการส่งเอกสารทางบัญชีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า โดยอำนวยความสะดวกในการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้และใบส่งสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อทำให้กระบวนการรับ-ส่งข้อมูลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้ประกอบในการรายงานสถานะทางบัญชีที่ถูกต้องเหมาะสมทันเวลา

BIG e-Invoice

BIG e-Tax Invoice & e-Receipt

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด ได้เริ่มใช้ใบกำกับภาษีและใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 โดยได้รับการอนุมัติจากสรรพากรให้จัดทำในวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากระบบใบกำกับภาษีและใบรับเงินในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์

  • ลดการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษและช่วยลดภาวะโลกร้อน
  • นำข้อมูลไปใช้ประมวลผลต่อในระบบสารสนเทศภายในองค์กรได้ทันที
  • ประหยัดพื้นที่จัดเก็บเอกสาร
  • ลดความซ้ำซ้อนและขั้นตอนการดำเนินงาน
Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ