BIG Telemetry

BIG Telemetry 1

ความต่อเนื่องในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ (Reliability) นับเป็นคุณค่าหลักในการดำเนินงานที่ บีไอจี ให้ ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยสำคัญ ของความสามารถทางการแข่งขัน ในทุกธุรกิจของ ภาคอุตสาหกรรม บีไอจี จึงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการจัดส่ง เพื่อตอบ สนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ด้วย ระบบ

BIG Telemetry 2

BIG Telemetry เป็นระบบตรวจวัดระดับก๊าซเหลว ในถังเก็บก๊าซอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ทราบอัตราการ ใช้งานก๊าซที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ทำ ให้สามารถประเมินระดับก๊าซเหลวในถัง ที่ เหลืออยู่ และจัดการกับระบบการจัดส่งก๊าซได้อย่าง แม่นยำ อีกทั้งสามารถนำข้อมูลการใช้เหล่านี้ไปใช้ วิเคราะห์และวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น ทำให้ลูกค้าสามารถวางใจได้ในกำหนดการส่ง ก๊าซตามแผนที่วางไว้ จึงมั่นใจได้ในความต่อเนื่อง ของการส่งมอบก๊าซเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตปัจจุบันมีลูกค้าของบีไอจี ได้ให้ความไว้วางใจใช้ระบบ BIG Telemetry จำนวนมาก ซึ่งต่างให้การยอมรับถึงประโยชน์ของ BIG Telemetry ในการจัดการระดับสินค้าในถังเก็บ (Inventory Management) ให้แม่นยำและสะดวกสบายมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพของ ระบบการรับส่งสินค้าและเสริมสร้างความเชื่อมั่น ด้านความต่อเนื่องในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ (Reliability)