การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EH&S)

ความใส่ใจ “คุณค่า” ของความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และสิ่งแวดล้อม บีไอจียึดมั่นในนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EH&S) ในการดำเนินธุรกิจทั้งภายใน และภายนอกองค์กรนับตั้งแต่ก่อตั้ง และมุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายคืออุบัติเหตุที่เป็นศูนย์ คือ ให้พนักงาน ลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชน อยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ผลจากการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างจริงจังนี้เอง ทำให้บีไอจีได้รับรางวัลด้านความปลอดภัย ทั้งระดับชุมชน และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ เป็นผู้ประกอบการก๊าซอุตสาหกรรมรายเดียวที่ได้รับรางวัล “สถานประกอบการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม” จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมถึง 7 ปีติดต่อกัน และยาวนานที่สุดในธุรกิจถึง 10 ปี และยังเป็นผู้ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมรายเดียวของประเทศไทยที่เป็นสมาชิก Responsible Care (The International Council of Chemical Associations [ICCA]) อีกด้วย

ปี พ.ศ ชื่อรางวัล จากหน่วยงาน
2546 สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
ISO 9001:2008 Lloyd’s Register (LRQA)
2547 สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2548 สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2549 สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2552 Zero Accident Campaign  ระดับทองแดง (โรงงาน 3) กระทรวงแรงงาน
2553 สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
Zero Accident Campaign ระดับทองแดง (โรงงาน 3) กระทรวงแรงงาน
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว: โรงงาน 1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2554 สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
Zero Accident Campaign  ระดับเงิน (โรงงาน 3) กระทรวงแรงงาน
CSR Rayong กระทรวงอุตสาหกรรม
2555 สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
Zero Accident Campaign ระดับเงิน (โรงงาน 3) กระทรวงแรงงาน
ISO/IEC 17025:2005 สำนักมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว: โรงงาน 1 และโรงงาน 2) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 กระทรวงอุตสาหกรรม
2556 สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
Zero Accident Campaign ระดับเงิน (โรงงาน 3) กระทรวงแรงงาน
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว: โรงงาน 1 และโรงงาน 2) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557 สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
Zero Accident Campaign ระดับเงิน (โรงงาน 3) กระทรวงแรงงาน
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว: โรงงาน 1 และโรงงาน 2) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ISO14001:2004 Lloyd’s Register (LRQA)
2558 สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
Zero Accident Campaign ระดับทอง (โรงงาน 3) กระทรวงแรงงาน
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวทอง: โรงงาน 1) (ธงขาวดาวเขียว: โรงงาน 2) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (โรงงาน 2) ระดับ 2 (โรงงาน1) กระทรวงอุตสาหกรรม
โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โรงงาน 1 และโรงงาน 3) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
Prime Minister Road Safety Award ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2559 Zero Accident Campaign ระดับทอง (โรงงาน 3) กระทรวงแรงงาน
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW 2016) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Thailand Energy Award 2016
ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทขนส่ง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวทอง: โรงงาน 2) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560 อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (โรงงาน 2) กระทรวงอุตสาหกรรม
Zero Accident Campaign ระดับทอง (โรงงาน 3)
Zero Accident Campaign ระดับทองแดง (โรงงาน 1 และโรงงาน 2)
กระทรวงแรงงาน
Thailand Energy Award 2017 ด้านพลังงานสร้างสรรค์ โครงการ Oxygen Lancing Technology for Incinerator กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
2561 Zero Accident Campaign ระดับทอง (โรงงาน 3) และ Zero Accident Campaign ระดับทองแดง (โรงงาน 1 และโรงงาน 2) กระทรวงแรงงาน
การรับรองมาตรฐาน GMP & HACCP สำหรับคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน และออกซิเจน Lloyd’s Register (LRQA)
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (โรงงาน 2) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ (โรงงาน 1 โรงงาน 2 และ โรงงาน 3) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

รางวัลด้านความปลอดภัยระดับประเทศนี้ เป็นภาพสะท้อนถึงคุณค่าหลักในการดำเนินธุรกิจของบีไอจี ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุด ดังปรัชญาด้านความปลอดภัยของเรา “Nothing is more important than Safety” และยังเป็นสิ่งยืนยันถึงศักยภาพของชาวบีไอจี ในการผลิตและส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างมั่นใจในความปลอดภัย รวมถึงวินัย และการปฏิบัติตามกฏด้านความปลอดภัยทั้งภายในโรงงาน บนท้องถนน ตลอดจนพื้นที่ปฏิบัติงานของลูกค้าอย่างเคร่งครัด