คณะกรรมการ

ดร. โชคชัย อักษรนันท์
ประธานกรรมการ

ดร. พิชิต นิธิวาสิน
กรรมการ

นายเซโฟล่า กาเซมี่
กรรมการ

นายสุวิช สุวรุจิพร
กรรมการ

นายวิลเบอร์ ไว-บอง ม๊อก
กรรมการ

นายพิชัย นิธิวาสิน
กรรมการ

นายซอ ชุน เซียง
กรรมการ

นายคณิต สีห์
กรรมการ

นายฟิลลิป คริสโตเฟอร์
สโปรเกอร์

กรรมการ

นายเทพ วงษ์วานิช
กรรมการ

นายมาร์ค เดวิด เบค
กรรมการ

นายบวร วงศ์สินอุดม
กรรมการ

นายฮอง ก็อก เมง
กรรมการ

นายสุรงค์ บูลกุล
กรรมการ

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ