ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

คุณค่าเพื่อการเติบใหญ่ไปด้วยกัน
Growing BIG Together

พันธกิจของบีไอจี คือการสนับสนุนให้พันธกิจและธุรกิจของคู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้แนวคิด “เติบใหญ่ไปด้วยกัน” ซึ่งบีไอจียึดถือปรัชญาการดำเนินธุรกิจ 4 ประการ โดยเชื่อว่าจะเป็นคุณค่าหลักที่จะนำพาให้บีไอจี และคู่ค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

Reliability – วางใจอย่างเชื่อมั่นใน “คุณค่า” ของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการส่งมอบระดับโลก
Innovation – จุดประกายความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้าง “คุณค่า” ต่อไปในอนาคต
Partnership – ขับเคลื่อน “คุณค่า” ธุรกิจ เชื่อมพันธมิตรให้ก้าวไปพร้อมกัน
EH & S – ความใส่ใจ “คุณค่า” ของความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งแวดล้อม

Innovation จุดประกายความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้าง “คุณค่า” ต่อไปในอนาคต

แอร์โปรดักส์ แอนด์ เคมีคัลส์ (Air Products and Chemicals) บริษัทแม่ของบีไอจี ได้รับการยอมรับถึงความเป็นองค์กรนวัตกรรมระดับโลก ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมายังบีไอจีด้วยเช่นกัน ผ่านเทคโนโลยีก๊าซอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่นำเสนอต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และการส่งผ่านความรู้ประสบการณ์ทางเทคนิคจากบุคลากรของแอร์โปรดักส์ ผ่านทีมงานวิศวกรผู้ชำนาญงานของบีไอจี นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา (Center of Excellence) กระจายอยู่หลายแห่งทั่วโลก เช่น ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมี Center Excellence ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และด้าน Combustion

Reliability วางใจอย่างเชื่อมั่น ใน “คุณค่า” ของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการส่งมอบระดับโลก

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากลจากแอร์โปรดักส์ แอนด์ เคมีคัลส์ (Air Products and Chemicals) เชื่อมต่อแหล่งผลิต และจ่ายไฟฟ้าไว้ถึง 4 แหล่ง จึงสามารถมั่นใจถึงความต่อเนื่องในการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์อย่างไม่ติดขัด พร้อมด้วยถึงสำรองก๊าซเหลวที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เครือข่ายการขนส่งทางท่อที่กว้างขวาง หรือด้วยการขนส่งทางรถบรรทุกอันทรงประสิทธิภาพด้วยระบบควบคุมและติดตามรถขนส่งด้วย GPS การใช้ระบบตรวจติดตามระยะไกล (Telemetry System) เพื่อบริหารจัดการปริมาณการใช้และระดับคงเหลือของก๊าซ ณ จุดใช้งาน ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าตรงตามปริมาณและเวลาที่ต้องการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

 Partnership ขับเคลื่อน “คุณค่า” ธุรกิจ เชื่อมพันธมิตรให้ก้าวไปพร้อมกัน

บีไอจีมุ่งมั่นเป็นพันธมิตรที่ดีและมีนโยบายที่จะเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด มีโครงการร่วมกันในการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างการเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืน บีไอจี ตระหนักดีว่าหากธุรกิจของคู่ค้าแข็งแรง นั่นหมายถึงความาเข้มแข็งในธุรกิจของบีไอจีด้วยเช่นกัน บทพิสูจน์คือการที่ลูกค้ารายสำคัญของเรามอบความไว้วางใจให้มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

EH&S (Environment, Health, and Safety) ความใส่ใจ “คุณค่า” ของความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งแวดล้อม

บีไอจียึดมั่นในนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรนับตั้งแต่ก่อตั้ง โดยมีเป้าหมายให้พนักงาน ลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผลแห่งความมุ่งมั่นนี้ทำให้บีไอจีเป็นผู้ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมรายเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่อง