หลักสูตรอบรมผู้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ ตามประกาศของกรมโรงงาน อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)

ตามกฏกระทรวงเรื่องกําหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้เก็บส่ง และบรรจุก๊าซประจําโรงงาน พ.ศ. 2555 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีก 2 ฉบับ คือ (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือรับรอง และการขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจําโรงงาน พ.ศ. 2555 และ (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ

ทั้งนี้ เนื้อหาในกฏกระทรวง ข้อ 1 และ 3 ซึ่งกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทที่มีการใช ้หรือเก็บก๊าซที่มีการ ติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ (Storage Tank) หรือมีการใช ้หรือเก็บในภาชนะบรรจุ (Cylinder) ตั้งแต่ 20 ท่อเป็นต้นไป ต้อง จัดให้มีคนงานที่ผ่านการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานควบคุมก๊าซ

เนื้อหาการอบรม ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (3 วัน)

 • กฏหมาย มาตรฐาน ข้อกําหนด
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซ
 • ถังเก็บก๊าซ ภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • ข้อปฏิบัติของพนักงานควบคุมก๊าซ
 • ข้อปฏิบัติของพนักงานบรรจุก๊าซ
 • ข้อปฏิบัติของพนักงานส่งก๊าซ
 • การป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
 • วิธีการรับและจ่ายก๊าซ
 • การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ

กําหนดการอบรมฯ ประจําปี 2562

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
21-23 11-13 18-20 12-14 21-23 17-19
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
22-24 19-21 16-18 15-17 18-20 16-18

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้

สถานที่อบรม

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด (โรงงาน 2)
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
อบรมเวลา 09.00 – 17.00 น.

ค่าลงทะเบียนอบรม

 • ลูกค้าบีไอจี 5,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • บุคคลทั่วไป 5,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

** สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
** ค่าใช้จ่ายรวมอาหาร เครื่องดื่ม เอกสารประกอบการอบรมและประกาศนียบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด
โทรศัพท์ 038-683283 ต่อ 2602 หรือ 094-6935499 อีเมล kanchana@bigth.com