>>>หลักสูตรอบรมผู้ควบคุมก๊าซฯ ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หลักสูตรอบรมผู้ควบคุมก๊าซฯ ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม2021-12-21T12:04:18+07:00

หลักสูตรอบรมผู้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ ตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Safety Training 2022

(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)

ตามกฏกระทรวงเรื่องกําหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้เก็บส่ง และบรรจุก๊าซประจําโรงงาน พ.ศ. 2555 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีก 2 ฉบับ คือ (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือรับรอง และการขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจําโรงงาน พ.ศ. 2555 และ (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ

ทั้งนี้ เนื้อหาในกฏกระทรวงกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทที่มีการใช้หรือเก็บก๊าซที่มีการติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ (Storage Tank) หรือมีการใช้หรือเก็บในภาชนะบรรจุ (Cylinder) ตั้งแต่ 20 ท่อเป็นต้นไป ต้องจัดให้มีคนงานที่ผ่านการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานควบคุมก๊าซ

เนื้อหาการอบรม ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (3 วัน)

กําหนดการอบรมฯ ประจําปี 2565

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
17-19 21-23 23-25
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
18-20 19-21 21-23

.

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

•  อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์
•  สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้
•  ผู้เข้าอบรมจะต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม และต้องมีหลักฐานการตรวจเชื้อโควิค-19 แบบ ATK ไม่เกิน 72 ชม. ลงทะเบียนไทยชนะ และ จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านไทยเซฟไทย ก่อนการเข้าอบรม 1 วัน

.

สถานที่อบรม

บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด (สาขาระยอง)
เลขที่ 95 ซอยมิตรประชา ถนนชากกลาง-มิตรประชา
ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ค่าลงทะเบียนอบรม

•  ลูกค้าบีไอจี 5,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
•  บุคคลทั่วไป 5,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

** สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
** ค่าใช้จ่ายรวมอาหาร เครื่องดื่ม เอกสารประกอบการอบรมและประกาศนียบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด
โทรศัพท์ 038-683283 ต่อ 2602 หรือ 094-6935499  อีเมล kanchans@bigth.com

Right Menu Icon
The company uses cookies to provide a user experience on the website. bigth.com your better than before in using our website You are deemed to have accepted the use of cookies as described in Personal Data Protection Policy Accept