>>>หลักสูตรอบรมผู้ควบคุมก๊าซฯ ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หลักสูตรอบรมผู้ควบคุมก๊าซฯ ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม2023-01-23T13:12:32+07:00

หลักสูตรอบรมผู้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ ตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)

ตามกฏกระทรวงเรื่องกําหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้เก็บส่ง และบรรจุก๊าซประจําโรงงาน พ.ศ. 2555 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีก 2 ฉบับ คือ (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือรับรอง และการขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจําโรงงาน พ.ศ. 2555 และ (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ

ทั้งนี้ เนื้อหาในกฏกระทรวงกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทที่มีการใช้หรือเก็บก๊าซที่มีการติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ (Storage Tank) หรือมีการใช้หรือเก็บในภาชนะบรรจุ (Cylinder) ตั้งแต่ 20 ท่อเป็นต้นไป ต้องจัดให้มีคนงานที่ผ่านการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานควบคุมก๊าซ

เนื้อหาการอบรม ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (3 วัน)

กําหนดการอบรมฯ ประจําปี 2566

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
20-22 24-26 19-21
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
21-23 16-18 18-20

.

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

•  อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์
•  สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้
•  ผู้เข้าอบรมจะต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม และต้องมีหลักฐานการตรวจเชื้อโควิค-19 แบบ ATK ไม่เกิน 72 ชม. ลงทะเบียนไทยชนะ และ จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านไทยเซฟไทย ก่อนการเข้าอบรม 1 วัน

.

สถานที่อบรม

บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด (สาขาระยอง)
เลขที่ 95 ซอยมิตรประชา ถนนชากกลาง-มิตรประชา
ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

ค่าลงทะเบียนอบรม

•  ลูกค้าบีไอจี 5,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
•  บุคคลทั่วไป 5,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

** สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
** ค่าใช้จ่ายรวมอาหาร เครื่องดื่ม เอกสารประกอบการอบรมและประกาศนียบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด
โทรศัพท์ 038-683283 ต่อ 2602 หรือ 094-6935499  อีเมล kanchans@bigth.com

Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ