เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 พนักงานของบริษัท ยูไนเต็ดอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด หรือ UIG ได้เข้าเยี่ยมชมโรงแยกอากาศBIG3 ของ BIG เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพของ บุคคลากรของ UIG ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตร่วมกันระหว่าง UIG และ BIG ในอนาคต