เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ยืนกลาง) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือศึกษาการใช้ก๊าซอุตสาหกรรม (Industrial Gas) เพื่อสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัดหรือ บีไอจี โดยมีนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากซ้าย) และนายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (คนที่ 2 จากขวา) เป็นผู้ลงนาม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับก๊าซอุตสาหกรรมมาสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ ยกระดับความสามารถอุตสาหกรรมไทย และเป็นกลไกสำคัญในการรังสรรค์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Thailand New S-Curve) นำประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 บนฐานความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน