>>Sustainability
Sustainability2019-12-02T14:39:34+07:00

Sustainable Development

นโยบายการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมของบีไอจี เริ่มจากการที่บริษัท แอร์โปรดักส์ แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบีไอจี จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ Sustainability Commitment อันประกอบด้วย Business Value, Environmental Stewardship, Social Responsibility และ Governance เพื่อความยั่งยืนในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ทางธุรกิจ ทำให้แอร์โปรดักส์ฯ ได้รับการยอมรับในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิสูจน์ได้จากรางวัลมากมายที่ได้รับ อาทิ การได้รับการจัดอันดับความยั่งยืนทางธุรกิจของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก รวมถึงได้รับการจัดอันดับใน CDP™ S&P 500 Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) ซึ่งเป็นโครงการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนถึงหกปีซ้อน เป็นต้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องความยั่งยืน (Sustainability)

ในส่วนของ บีไอจี ได้รับนโยบายและดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพื่อส่งมอบมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่เสมอ และไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้สอดคล้อง มุ่งสู่หัวใจสำคัญของการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมที่ไม่มีที่สิ้นสุดจากอากาศสู่อากาศ

Environment, Health, and Safety (EH&S)

Read more

Corporate Social Responsibility (CSR)

Read more

Safety Training

Read more

Right Menu Icon