3 โรงงานของบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ได้รับการประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2560 (Zero Accident Campaign 2017) โดยมีนายยอดชัย ไชยทัพ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ เป็นตัวแทนโรงงานบีไอจี 3 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับทอง เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันจากพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์ นิยมการ และ นายอมร จึงสกุล ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนโรงงานบีไอจี 1 และ 2 เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับทองแดงด้วยเช่นกัน

การมอบรางวัลครั้งนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานลงอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร และขับเคลื่อนไปสู่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง