>ประกาศเรื่องมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศเรื่องมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2020-05-11T12:00:55+07:00

ประกาศเรื่องมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศเรื่องมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“ประกาศ”) มีไว้สำหรับลูกค้าและผู้มาติดต่อของบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (“บริษัท”) ทุกท่าน

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) โดยที่บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทด้วยความไว้วางใจ บริษัทจะใช้วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการ คุ้มครอง และการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในระหว่างที่ท่านติดต่อกับบริษัท ซึ่งบริษัทอาจทำการจัดเก็บ นำไปใช้ เปิดเผย หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการติดต่อระหว่างบริษัทกับท่าน การจัดหาสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ท่าน การตอบคำถามหรือข้อร้องเรียน การให้ข้อมูล รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินกิจการและรักษาไว้ซึ่งธุรกิจของบริษัทตามที่กำหนดในมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งต่อไปในประกาศฉบับนี้จะเรียกรวมว่า “วัตถุประสงค์”)

ท่านสามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ นำไปใช้ เปิดเผย หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยการศึกษา “มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์

บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท หรือไม่ยินยอมตามประกาศฉบับนี้ หรือไม่ยินยอมตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจะไม่สามารถจัดหาสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ท่าน หรือตอบข้อซักถาม หรือดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทขอให้คำมั่นสัญญาว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย โดยท่านมีสิทธิที่จะขอเข้าถึง คัดลอก อัพเดท หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรักษาไว้ และท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทจำกัดการดำเนินการหรือยกเลิกการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา โดยท่านสามารถส่งคำร้องขอของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง: [email protected]

 

Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ