>>>บีไอจีคว้ารางวัล Thailand Energy Award 2016

บีไอจีคว้ารางวัล Thailand Energy Award 2016

2019-07-10T07:35:34+07:00

นายชัยวัฒน์ นิยมการ ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี รับมอบรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2016 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทขนส่ง ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 6 ธันาวาคม 2559 ที่ผ่านมา ด้วยการบริหารจัดการระบบขนส่งก๊าซอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัย ปลอดภัย ตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเป้าหมายให้พนักงาน ลูกค้าตลอดจนสังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ด้วยความปลอดภัย รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง และต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งลดลงอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมรายแรก และรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ ที่เป็นบทพิสูจน์ภาพลักษณ์ของบีไอจีในด้านการประหยัดพลังงาน (Energy-Efficient) ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับปณิธานในการดำเนินธุรกิจของบีไอจีที่ว่า “We make the world more productive, energy-efficient, and sustainable with Infinite Innovation from the Air”
บริษัทฯ พัฒนาปรับปรุงระบบขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านโครงการ Step change ภายใต้ความร่วมมือของผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ ใช้ระบบวางแผนบริหารการจัดส่งสินค้าในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเที่ยวรถ เส้นทางเดินรถ และปริมาณการขนส่งก๊าซ รวมถึงนำระบบ BIG MOBY Application มาใช้ในการแจ้งแผนการจัดส่งล่วงหน้าและเส้นทางที่สั้นที่สุดในการส่งสินค้าให้พนักงานขับรถทราบ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานทั้งก่อนและหลังจัดส่งสินค้าโดยใช้ตัวชี้วัดที่จับต้องได้เพื่อสามารถนำมาใช้ปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบบริหารพฤติกรรมเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัยภายใต้กฎระเบียบและมาตรการการตรวจสอบและควบคุมอย่างเคร่งครัดอีกด้วย
จากการดำเนินการโครงการ Step Change ในช่วงปี 2556-2558 บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถส่งสินค้าได้มากขึ้น รถบรรทุกสินค้าเหมาะสมกับขนาดบรรทุก จำนวนเที่ยวและระยะทางในการขนส่งลดลง ส่งผลให้สามารถลดอัตราการใช้น้ำมันดีเซลลงได้กว่า 3 หมื่นลิตร หรือคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 700,000 บาท
อนึ่ง ภายในงานมีการจัดบอร์ดแสดงผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัล รวมถึงบอร์ดของบีไอจีซึ่งได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าเยี่ยมชมและพูดคุยถึงรายละเอียดโครงการฯ โดยมีคุณกัณณพนต์ รังษีธรรม ผู้จัดการอาวุโสส่วนพัฒนาการตลาดเชิงกลยุทธ์บีไอจีให้การต้อนรับ


Share:
Right Menu Icon