>>>หลักสูตรอบรมผู้ควบคุมก๊าซฯ ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หลักสูตรอบรมผู้ควบคุมก๊าซฯ ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม2019-12-19T16:07:15+07:00

หลักสูตรอบรมผู้ควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซ ตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อะเซทิลีน อาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน)

ตามกฏกระทรวงเรื่องกําหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้เก็บส่ง และบรรจุก๊าซประจําโรงงาน พ.ศ. 2555 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีก 2 ฉบับ คือ (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือรับรอง และการขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจําโรงงาน พ.ศ. 2555 และ (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซ

ทั้งนี้ เนื้อหาในกฏกระทรวงกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทที่มีการใช้หรือเก็บก๊าซที่มีการติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซ (Storage Tank) หรือมีการใช้หรือเก็บในภาชนะบรรจุ (Cylinder) ตั้งแต่ 20 ท่อเป็นต้นไป ต้องจัดให้มีคนงานที่ผ่านการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานควบคุมก๊าซ

เนื้อหาการอบรม ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (3 วัน)

  • กฏหมาย มาตรฐาน ข้อกําหนด
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซ
  • ถังเก็บก๊าซ ภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์อื่น ๆ
  • ข้อปฏิบัติของพนักงานควบคุมก๊าซ
  • ข้อปฏิบัติของพนักงานบรรจุก๊าซ
  • ข้อปฏิบัติของพนักงานส่งก๊าซ
  • การป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
  • วิธีการรับและจ่ายก๊าซ
  • การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ

กําหนดการอบรมฯ ประจําปี 2563

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
20-22 24-26 16-18 20-22 18-20 15-17
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
20-22 17-19 14-16 19-21 16-18 21-23

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

•  อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์
•  สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้

สถานที่อบรม

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด (โรงงาน 2)
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
อบรมเวลา 09.00 – 17.00 น.

ค่าลงทะเบียนอบรม

•  ลูกค้าบีไอจี 5,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
•  บุคคลทั่วไป 5,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

** สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
** ค่าใช้จ่ายรวมอาหาร เครื่องดื่ม เอกสารประกอบการอบรมและประกาศนียบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด
โทรศัพท์ 038-683283 ต่อ 2602 หรือ 094-6935499  อีเมล kanchans@bigth.com

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรอบรมผู้ควบคุมก๊าซฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Right Menu Icon