>>>ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EH&S)
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EH&S)2022-01-06T16:53:54+07:00

การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EH&S)

ความใส่ใจ “คุณค่า” ของความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และสิ่งแวดล้อม บีไอจียึดมั่นในนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (EH&S) ในการดำเนินธุรกิจทั้งภายใน และภายนอกองค์กรนับตั้งแต่ก่อตั้ง และมุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายคืออุบัติเหตุที่เป็นศูนย์ คือ ให้พนักงาน ลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชน อยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ผลจากการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างจริงจังนี้เอง ทำให้บีไอจีได้รับรางวัลด้านความปลอดภัย ทั้งระดับชุมชน และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ เป็นผู้ประกอบการก๊าซอุตสาหกรรมรายเดียวที่ได้รับรางวัล “สถานประกอบการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม” จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมถึง 7 ปีติดต่อกัน และยาวนานที่สุดในธุรกิจถึง 10 ปี และยังเป็นผู้ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมรายเดียวของประเทศไทยที่เป็นสมาชิก Responsible Care (The International Council of Chemical Associations [ICCA]) อีกด้วย

รางวัลด้านความปลอดภัยระดับประเทศนี้ เป็นภาพสะท้อนถึงคุณค่าหลักในการดำเนินธุรกิจของบีไอจี ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุด ดังปรัชญาด้านความปลอดภัยของเรา “Nothing is more important than Safety” และยังเป็นสิ่งยืนยันถึงศักยภาพของชาวบีไอจี ในการผลิตและส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างมั่นใจในความปลอดภัย รวมถึงวินัย และการปฏิบัติตามกฏด้านความปลอดภัยทั้งภายในโรงงาน บนท้องถนน ตลอดจนพื้นที่ปฏิบัติงานของลูกค้าอย่างเคร่งครัด

ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ HPE Standard
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.)

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ (โรงงาน 3)
กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน (โรงงาน 2)
กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ (โรงงาน 1, โรงงาน 2, โรงงาน 3) ปีที่ 4
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ (สำนักงานกรุงเทพ) ปีที่ 3
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลเข็มเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564
หอการค้าไทย

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident Campaign ระดับเงิน (โรงงาน 1, โรงงาน 2)
กระทรวงแรงงาน

มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
กระทรวงอุุตสาหกรรม

ทีมบริหารโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเกียรติยศ
กระทรวงอุุตสาหกรรม

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว: โรงงาน 1 และ โรงงาน 2)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident Campaign ระดับทองแดง (โรงงาน 1, โรงงาน 2)
กระทรวงแรงงาน

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2563
กระทรวงแรงงาน

รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2563
หอการค้าไทย

การรับรองมาตรฐาน HACCP Codex Alimentarius:2009
Lloyd’s Register (LRQA)

การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 17025-2548 (โรงงาน 1)
กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 (โรงงาน 1)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence (โรงงาน 2)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รางวัลอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (โรงงาน 2)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Zero Accident Campaign ระดับทอง (โรงงาน 3) ระดับทองแดง (โรงงาน 1, โรงงาน 2)
กระทรวงแรงงาน

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ (สำนักงานใหญ่)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (โรงงาน 2)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข ระดับทอง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ (โรงงาน 1, โรงงาน 2, โรงงาน 3) ปีที่ 2
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Zero Accident Campaign ระดับทอง (โรงงาน 3) และ Zero Accident Campaign ระดับทองแดง (โรงงาน 1 และโรงงาน 2)
กระทรวงแรงงาน

การรับรองมาตรฐาน GMP & HACCP สำหรับคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน และออกซิเจน
Lloyd’s Register (LRQA)

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (โรงงาน 2)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ (โรงงาน 1 โรงงาน 2 และ โรงงาน 3)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Zero Accident Campaign ระดับทอง (โรงงาน 3), ระดับทองแดง (โรงงาน 1, โรงงาน 2)
กระทรวงแรงงาน

Zero Accident Award ระดับเงิน (โรงงาน 1, โรงงาน 2, โรงงาน 3)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การรับรองมาตรฐาน GMP & HACCP สำหรับคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน และออกซิเจน
Lloyd’s Register (LRQA)

การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2005
Lloyd’s Register (LRQA)

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (โรงงาน 2)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 (โรงงาน 2)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานด้านคุณภาพ
กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ (โรงงาน 1, โรงงาน 2, โรงงาน 3)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (โรงงาน 2)
กระทรวงอุตสาหกรรม

Zero Accident Campaign ระดับทอง (โรงงาน 3)
กระทรวงแรงงาน

Zero Accident Campaign ระดับทองแดง (โรงงาน 1 และโรงงาน 2)
กระทรวงแรงงาน

Thailand Energy Award 2017 ด้านพลังงานสร้างสรรค์ โครงการ Oxygen Lancing Technology for Incinerator
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

Zero Accident Campaign ระดับทอง (โรงงาน 3)
กระทรวงแรงงาน

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (โรงงาน 2)
กระทรวงอุตสาหกรรม

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW 2016)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Thailand Energy Award 2016 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทขนส่ง
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวทอง: โรงงาน 2)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Zero Accident Campaign ระดับทอง (โรงงาน 3)
กระทรวงแรงงาน

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวทอง: โรงงาน 1) (ธงขาวดาวเขียว: โรงงาน 2)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (โรงงาน 2) ระดับ 2 (โรงงาน1)
กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โรงงาน 1 และโรงงาน 3)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Prime Minister Road Safety Award
ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Zero Accident Campaign ระดับเงิน (โรงงาน 3)
กระทรวงแรงงาน

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว: โรงงาน 1 และโรงงาน 2)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ISO14001:2004
Lloyd’s Register (LRQA)

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Zero Accident Campaign ระดับเงิน (โรงงาน 3)
กระทรวงแรงงาน

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว: โรงงาน 1 และโรงงาน 2)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Zero Accident Campaign ระดับเงิน (โรงงาน 3)
กระทรวงแรงงาน

ISO/IEC 17025:2005
สำนักมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว: โรงงาน 1 และโรงงาน 2)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2
กระทรวงอุตสาหกรรม

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Zero Accident Campaign  ระดับเงิน (โรงงาน 3)
กระทรวงแรงงาน

CSR Rayong
กระทรวงอุตสาหกรรม

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Zero Accident Campaign ระดับทองแดง (โรงงาน 3)
กระทรวงแรงงาน

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว: โรงงาน 1)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Zero Accident Campaign  ระดับทองแดง (โรงงาน 3)
กระทรวงแรงงาน

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

ISO 9001:2008
Lloyd’s Register (LRQA)

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรอบรมผู้ควบคุมก๊าซฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Right Menu Icon
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ