>>คณะกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการและผู้บริหาร2019-10-11T11:28:16+07:00

คณะกรรมการ

ดร. โชคชัย อักษรนันท์
ประธานกรรมการ

ดร. พิชิต นิธิวาสิน
กรรมการ

นายสุวิช สุวรุจิพร
กรรมการ

นายพิชัย นิธิวาสิน
กรรมการ

นายเซโฟล่า กาเซมี่
กรรมการ

นายวิลเบอร์ ไว-บอง ม๊อก
กรรมการ

นายซอ ชุน เซียง
กรรมการ

นายฟิลลิป คริสโตเฟอร์ สโปรเกอร์
กรรมการ

นายเทพ วงษ์วานิช
กรรมการ

นายบวร วงศ์สินอุดม
กรรมการ

นายสุรงค์ บูลกุล
กรรมการ

นายมาร์ค เดวิด เบค
กรรมการ

นายฮอง ก็อก เมง
กรรมการ

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะผู้บริหาร

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ
กรรมการผู้จัดการ

นายชัยวัฒน์ นิยมการ
ที่ปรึกษาอาวุโส

นายอมร จึงสกุล
ที่ปรึกษาอาวุโส

นายชนะ ตันติวศินชัย
ฝ่ายบริหารวิศวกรรมโครงการ

นายอนุพงษ์ เครือสุวรรณเวส
ฝ่ายบริหารพาณิชยกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

นายมีชัย อมรรัตนบงกช
ฝ่ายบริหารพาณิชยกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

นายยอดชัย ไชยทัพ
ฝ่ายบริหารปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ

นายฤทธิเดช แวดล้อม
Technical Solutions and Analytics Director

นางอรลา เจริญลาภ
ฝ่ายบริหารบัญชี การเงินและบริหารสำนักงาน

นางสาวณัฐกร จิระพรพาณิชย์
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

Right Menu Icon