>>>‘บีไอจี’ ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรผ่านความหลากหลาย พร้อมสนับสนุนความเท่าเทียมของพนักงานในทุก ๆ ด้าน

‘บีไอจี’ ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรผ่านความหลากหลาย พร้อมสนับสนุนความเท่าเทียมของพนักงานในทุก ๆ ด้าน

2024-05-31T16:08:26+07:00

บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Climate Technology Company) เป็นบริษัทในเครือ Air Products ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรจากความหลากหลาย (Diversity) การมีส่วนร่วม (Inclusion) และสร้างความรู้สึกเป็นพนักงานของเราทุกคนเป็นส่วนสำคัญของบีไอจี (Belonging) พร้อมทั้งสนับสนุนความเท่าเทียมของพนักงานในทุกๆ ด้าน

ด้านสภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน บีไอจีสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานที่ทำงานทุกพื้นที่ของเรามีความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมเพรียงเพื่อสนับสนุนการทำงานให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ในด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เรามุ่งเน้นการสร้างสรรค์สังคมและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทำให้พนักงานรู้สึกปลอดภัย รู้สึกมั่นใจในความสามารถในการแสดงตัวตนที่แท้จริงทั้งในการแสดงความคิดเห็น การแบ่งปันประสบการณ์ สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ได้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ทุกกลุ่มเข้ามามีบทบาทในโครงการต่างๆ ของบริษัท พร้อมทั้งสนับสนุนให้กลุ่มเพศที่หลากหลายเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการเป็นแบบอย่างในการผลักดันเรื่องการเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกันของพนักงาน อาทิ การเป็นตัวแทนพนักงานในโครงการ DIB Ambassadors เพื่อการเปิดรับฟังความคิดเห็นในมุมมองต่างๆ ของพนักงาน เพื่อสนับสนุนการให้การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

ซันชายน์ – วันเฉลิม วงศ์สุวรรณ “ตั้งแต่เข้ามาทำงานวันแรก จนถึงปัจจุบัน ทั้งผู้บริหาร ตลอดจนเพื่อนร่วมงานล้วนแสดงให้เห็นว่าที่นี่สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกกลุ่มจริงๆ  เรารู้สึกได้ว่าเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่นั้นมันเหมือนเราได้รับพลังงานดีๆ จากคนรอบข้างหรือสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ และแน่นอนมันสามารถทำให้เราทำอะไรหลายๆ อย่างออกมาได้ดีผ่านความมั่นใจ และความรู้สึกปลอดภัยในองค์กร

มากไปกว่านั้น… บีไอจียังสนับสนุนให้เราได้ต่อยอดในด้านนี้ ผ่านการผลักดันให้เราได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์จากองค์กรภายนอกโดยเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็น Ambassador Naruemit – Bangkok Pride ของประเทศไทย ทำให้เรากล้าที่จะส่งต่อพลังแห่งความมั่นใจให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเพศ แต่หมายความรวมถึงทุกความหลากหลาย (Diversity) เพื่อให้ทุกคนที่มีความหลากหลายรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ทั้งเรื่องได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและให้เกียรติ การเข้าถึงโอกาสและทรัพยากรอย่างเท่าเทียม ที่สำคัญคือสามารถมีส่วนร่วมในทุกพื้นที่ขององค์กรได้อย่างเต็มที่ (Inclusion) และพนักงานทุกคนที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะอยู่ใน Position ไหนในองค์กรรู้สึกมีความสบายใจ มีคุณค่า มีความสำคัญและรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในองค์กร (Belonging)”

ด้านโอกาสในการทำงานและการพัฒนาตนเอง บีไอจีเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสนใจและมีความมุ่งมั่นที่สอดคล้องกับทิศทางของบีไอจีในการผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยให้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาร่วมเดินทางไปกับบีไอจี โดยการเปิดโอกาสให้กับทุกคน ที่เชื่อว่าตนพร้อมจะพัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กับการสร้างผลงานมาร่วมงานกัน โดยเรา เปิดกว้าง ไม่มีข้อจำกัด ด้านเพศ สถาบันการศึกษา ฯลฯ โดยทุกคนมีโอกาสโดยเท่าเทียมกัน เมื่อเข้ามาร่วมงานกันบุคลากรของเราทุกคนต้องผ่านหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ตามแผนเส้นทางการพัฒนาพนักงาน (Training Road Map) ซึ่งมีทั้งแผนพัฒนารายบุคคล แผนพัฒนาตามตำแหน่ง และแผนพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยบีไอจี และผู้บริหารทุกคน สนับสนุนและมุ่งเน้นให้บุคลากรของเราทุกคน มีทักษะด้านต่างๆ ให้ครบเครื่อง โดยใช้แนวความคิดในการพัฒนาพนักงาน แบบ Head – Heart-Hand Program

นอกจากนี้อีกหนึ่งโครงการที่บีไอจีมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่ง คือ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovation) เราพัฒนาพนักงานผ่านโครงการนวัตกรรม (Innovation Project) โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเข้ามาเรียนรู้ทักษะใหม่ผ่านการลงมือทำจริงทำให้เกิดการเรียนรู้แบบยั่งยืน พร้อมกับการพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ทำให้เกิดการทำงานแบบทีมงาน (Team work) ได้เรียนรู้การทำงานกับบุคคลที่มีความแตกต่างหลากหลาย มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน แต่ผสมผสานทำให้เกิดนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ ขึ้น

หลิว – ชนกวกร ธนาเดชโชติวรกุล “แน่นอนครับ ความหลากหลายทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งบีไอจีของเรามีพื้นที่ มีเวทีให้พนักงานทุกคนที่มีความหลากหลาย ได้แสดงศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ผ่าน Project ต่างๆ ที่มาจากความคิด มุมมอง และความสามารถที่หลากหลาย ทำให้พนักงานของเราได้พัฒนาตนเองตาม Career Path ที่อยากเป็น และมากไปกว่านั้นคือการสามารถพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆ แบบไม่หยุดยั้ง”

ด้านการดูแลพนักงาน หนึ่งในเป้าหมายสำคัญอีก 1 ประการ คือการเป็นสถานที่ที่น่าทำงานที่สุด ดังนั้นการดูแลบุคลากรของบีไอจีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี คือเป้าหมายสำคัญที่บีไอจีถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เรามีสวัสดิการที่มีหลากหลาย ทั้งสวัสดิการพื้นฐาน (Hygiene welfare) เช่น ประกันสังคม การประกันอุบัติเหตุ การประกันชีวิต รวมทั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่พนักงานสามารถเลือกลงทุนเงินสะสมของตนเองได้ตามความต้องการของตนเอง  นอกจากนี้เรายังมีสวัสดิการที่พนักงานสามารถเลือกได้ตามความต้องการของตนเอง นั่นคือ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit) โดยพนักงานสามารถเลือกใช้วงเงินสวัสดิการ ให้ตรงตามความต้องการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น การทำทันตกรรม ตัดแว่นตา ซื้ออุปกรณ์เพื่อการออกกำลังกาย ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการทำงานที่บ้าน ฯลฯ ซึ่งสวัสดิการยืดหยุ่นนี้ถือเป็นสวัสดิการทางเลือกที่ดีสำหรับพนักงาน และตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของพนักงาน นอกจากนั้นยังมีสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียม เป็นสวัสดิการเงินช่วยเหลือเพื่อแสดงความยินดีสำหรับการแต่งงานของพนักงาน ซึ่งเงินช่วยเหลือนี้ บีไอจีมุ่งเน้นเพื่อความเท่าเทียม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่แต่งงานสามารถเบิกเงินสวัสดิการนี้ได้ โดยครอบคลุมถึงพนักงานเพศทางเลือกสามารถเบิกเงินช่วยเหลือนี้ได้เท่าเทียมกัน

เม – เมริกา ศรีเศษ “เมรู้สึกประทับใจ ที่บีไอจีของเรามีสวัสดิการที่สนับสนุนและรองรับทุกความหลากหลายในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี และครอบคลุมไปถึงครอบครัวด้วย เช่น สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit) ที่ตอบโจทย์พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ว่าคุณจะเพศอะไร อายุเท่าไหร่ ศาสนาอะไร คุณก็สามารถใช้สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit) ได้ นอกจากนี้บีไอจียังมีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ให้ครอบคลุมกับทุกความหลากหลายของพนักงานอีกด้วย เช่น เงินช่วยเหลือสมรส ทั้งชาย หญิง และ LGBTQ ถึงแม้เมจะยังไม่ได้ใช้ในตอนนี้ แต่เมก็รู้สึกดีใจแทน LGBTQ+ หรือกลุ่มที่มีเพศหลากหลายในองค์กร ซึ่งเมมองว่าบีไอจีให้ความสำคัญและให้คุณค่ากับทุกความหลากหลายของพนักงาน ทำให้พนักงานรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติและเข้าถึงโอกาสต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างเท่าเทียม มากไปกว่านั้นคือการได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่องค์กรไม่ได้ลืมไว้ข้างหลัง”


Share:
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bigth.com ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่ระบุใน มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ