บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG) ร่วมกับบริษัท แอร์โปรดักส์ เอเชีย (เทคโนโลยีเซ็นเตอร์) จำกัด (Air Products) ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม Asia Food Technology Center หรือศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอาหารแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ที่ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 และ 25 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา


โดยคณะนักศึกษาและอาจารย์ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการเทคโนโลยีการใช้ก๊าซในอุตสาหกรรมอาหาร และยังได้เยี่ยมชมพร้อมกับลงมือทดสอบการแช่เยือกแข็งในห้องปฏิบัติการจริง ถือว่าเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ดี ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้ Air Products และ BIG ได้มีการค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมการแช่เยือกแข็งเพื่อช่วยในการเก็บรักษาอาหารให้ยังคงสภาพสมบูรณ์และมีคุณภาพ คงความสดใหม่พร้อมส่งต่อให้กับผู้บริโภค
 
อนึ่งการจัดกิจกรรมเปิด Asia Food Technology Center เพื่อต้อนรับนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าเยี่ยมชม ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ BIG ให้ความสำคัญและจัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังว่าการถ่ายทอดความรู้ และนวัตกรรมที่ BIG และ Air Products ได้คิดค้นพัฒนาขึ้นมาให้กับนักเรียนและนักศึกษา จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และเสริมสร้างรากฐานทางด้านการศึกษาของเยาวชนไทย ต่อยอดสู่การพัฒนาแรงงานในอนาคต เพื่อการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน