บีไอจี ชูนวัตกรรมจากอากาศ ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 อย่างยั่งยืน

การเติบโตอย่างยั่งยืนที่เป็นแนวคิดหลักที่จะช่วยสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วยการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจต่างๆ จึงพยายามลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการดำเนินงาน บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ “บีไอจี” ซึ่งเป็นผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมไทยนำนวัตกรรมก๊าซมาใช้ในด้านการบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมก๊าซขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0

นวัตกรรมก๊าซซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่คอยช่วยสร้างดุลยภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยความตระหนักถึงแนวคิดดังกล่าว ด้านบีไอจี ซึ่งเป็นผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย จึงมุ่งมั่นที่จะคิดค้นนวัตกรรมก๊าซเพื่อช่วยพัฒนากระบวนการผลิตของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรมก๊าซจึงมีส่วนช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ

นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด กล่าวว่า “บริษัทได้นำนวัตกรรม เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมจากบริษัทแม่ บริษัท แอร์โปรดักส์ แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด มาใช้ เพื่อช่วยสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย และช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต เนื่องจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมและกำจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ผู้ประกอบการสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง”

บำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน

บีไอจี ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอาเซียนซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เอสซีจี ให้เป็นผู้ส่งมอบนวัตกรรม Halia®  OxyMix ซึ่งเป็นนวัตกรรมก๊าซออกซิเจนที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของระบบเติมออกซิเจนในกระบวนการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม โดยสามารถช่วยให้โรงงานประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ทำให้การใช้พลังงานลดลง นอกจากนี้ยังช่วยลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) และกากตะกอนน้ำเสีย

การนำนวัตกรรมก๊าซเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมเป็นแนวคิดใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างสูงในภาคอุตสาหกรรม นวัตกรรมก๊าซ เช่น Halia® OxyMix  จึงได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนวิธีการกำจัดของเสียในอุตสาหกรรม โดยการใช้ออกซิเจนเป็นตัวช่วยในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ฉะนั้น การนำนวัตกรรมก๊าซมาใช้บริหารจัดการของเสียในอุตสาหกรรมให้มากขึ้น ย่อมช่วยขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมก้าวไป

นายปิยบุตร กล่าวย้ำถึงปณิธานของ บีไอจี ที่มุ่งมั่นและคิดค้น นำนวัตกรรมจากอากาศ เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยประสิทธิผลที่มากขึ้น รวมทั้งการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

“บีไอจี ได้ยึดมั่นและตระหนักถึงในนโยบายความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และสิ่งแวดล้อม มากว่า 29 ปี และจะไม่หยุดยั้งที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่คอยผลักดันให้กระบวนการผลิตและการนำทรัพยากรมาใช้ได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด โดยได้ช่วยเพิ่มผลผลิต และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ ด้วยใช้นวัตกรรมที่ไร้ขีดจำกัดจากด้านอากาศในปีที่ผ่านมา จึงทำให้เราได้รับสามรางวัลในระดับประเทศ ซึ่งประกอบด้วยรางวัล Thailand Energy Award 2016 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทการขนส่ง, รางวัล Eco Factory Award 2016 โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และรางวัล CSRDIW 2016 ในการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน”