Healthy gas for better living world

ก๊าซทางการแพทย์ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการบริบาลผู้ป่วย บีไอจีได้เริ่มให้บริการก๊าซทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี โดยได้รับการถ่ายทอดมาตรฐานการให้บริการระดับโลกจากบริษัทแม่ Air Products and Chemicals ซึ่งนับเป็นผู้ให้บริการก๊าซฮีเลียมเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโดยเครื่องสร้าง ภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รายใหญ่ที่สุดในโลก

เพราะเราเข้าใจถึงความท้าทายของการเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ดี บีไอจี จึงพร้อมให้บริการก๊าซออกซิเจน และก๊าซพิเศษทางการแพทย์อื่นๆที่มีคุณภาพ ความบริสุทธิ์สูง ตลอดจนบริการครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถทุ่มเทเวลาในการรักษาผู้ ป่วยได้อย่างเต็มที่

บีไอจี มีโรง แยกอากาศทั้งหมด 4 โรงในจังหวัดระยอง และชลบุรี ปัจจุบันมีกำลังการผลิตก๊าซเหลวรวมสูงสุดในประเทศไทย ทั้งยังมีโรงบรรจุก๊าซในคอมเพล็กซ์ก๊าซอุตสาหกรรมบีไอจีเอง ตลอดจนมีเครือข่ายโรงบรรจุตามภูมิภาคต่างๆ มากกว่า 20 โรงทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ก๊าซทางการแพทย์ และบริการครบวงจรเกี่ยวกับก๊าซทางการแพทย์ของบีไอจี

ประกอบด้วย ก๊าซออกซิเจน ไนโตรเจน และก๊าซพิเศษต่างๆ เพื่อใช้ในวงการแพทย์ บริการด้านวิศวกรรม กล่าวคือ บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและเดินระบบท่อก๊าซทางการแพทย์ (Medical Piping System) ตลอดจนระบบการให้บริการครบวงจรที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ (Reliabilty)

ผลิตภัณฑ์ก๊าซทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์ก๊าซทางการแพทย์ของบีไอจี ครอบคลุมตั้งแต่ก๊าซออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ที่ผลิตจากโรงแยกอากาศมาตรฐาน โลก ด้วยเทคโนโลยีจาก Air Products and Chemicals สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีบริการจัดส่งทางรถบรรทุกก๊าซเพื่อไปเติมที่ถังเก็บที่โรงพยาบาล ตลอดจนผลิตภัณฑ์ก๊าซแบ่งบรรจุชนิดต่างๆ (Packaged Gases) อาทิ ก๊าซออกซิเจนท่อขนาดต่างๆ ก๊าซไนโตรเจน สำหรับการเก็บรักษา stem cell และการใช้งานกับเครื่องมือแพทย์ ก๊าซฮีเลียมเหลวสำหรับใช้ในการวินิจฉัยโดยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้า(MRI) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ เพื่อใช้เป็นก๊าซในการดมยาสลบสำหรับวิสัญญีแพทย์ ก๊าซอาร์กอนสำหรับการรักษาโรคมะเร็งควบคู่ไปกับก๊าซฮีเลียม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในกระบวนการรักษาแบบ Carboxy Therapy และ ก๊าซพิเศษหรือก๊าซผสมตามความต้องการพิเศษของแพทย์อื่นๆ เป็นต้น

บริการด้านวิศวกรรม : การบริการออกแบบและเดินระบบท่อก๊าซทางการแพทย์ (Medical Piping System)

บริการก๊าซทางการแพทย์ครบวงจรของบีไอจี ประกอบด้วย การบริการออกแบบ และเดินระบบท่อก๊าซทางการแพทย์ (Medical Piping System) ที่ให้บริการติดตั้งถังบรรจุออกซิเจนเหลว ชุดแปลงสถานะ ชุดควบคุมแรงดัน ชุดระบบสำรองและท่อบรรจุก๊าซพิเศษอื่นๆ รวมถึงระบบ central pipeline ชุด manifold และชุด outlet boxes นอกจากนี้ ยังให้บริการออกแบบระบบและให้คำแนะนำให้การจัดทำฐานรากและระบบรองรับอื่นๆ ครบวงจร

ระบบการให้บริการครบวงจรที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ (Reliabilty)
  • การบริหารจัดการการขนส่งก๊าซที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานการจัดส่งผลิตภัณฑ์

บีไอจี มีเครือข่ายการให้บริการก๊าซเหลวทางรถบรรทุกก๊าซเพื่อไปเติมที่ถังเก็บที่ โรงงานลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนรถจัดส่งก๊าซมากกว่า 70 คัน และพนักงานที่ได้รับการอบรมมาตรฐานการจัดส่งอย่างปลอดภัยมากกว่า 100 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการซ่อมบำรุงสถานีซึ่งพร้อมเข้าถึงสถานที่เพื่อให้ บริการกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด ทำให้ปัจจุบัน BIG ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนใน การเป็นผู้ให้บริการก๊าซทางการแพทย์ เพราะก๊าซทางการแพทย์ทุกชนิดรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ ป่วยมีความสำคัญต่อทุกชีวิต บีไอจีจึงได้พัฒนาระบบการให้บริการต่างๆ อย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในวงการแพทย์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเพิ่มความเชื่อมั่นสูงสุดในการให้บริการทางการแพทย์

  • ระบบอัตโนมัติเพื่อการตรวจวัดระดับก๊าซเหลว หรือ BIG Telemetry

ใช้เพื่อการตรวจสอบระดับก๊าซออกซิเจนเหลวคงเหลือของโรงพยาบาลต่างๆทั่ว ประเทศ ช่วยให้ทราบถึงอัตราการใช้งานก๊าซที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ทำให้สามารถประเมินระดับก๊าซเหลวในถังที่เหลืออยู่ และจัดการกับระบบการจัดส่งก๊าซได้อย่างแม่นยำ ทำให้โรงพยาบาลสามารถวางใจในกำหนดการส่งก๊าซตามแผนที่วางไว้ จึงไม่ต้องกังวล และสามารถมั่นใจได้ในความต่อเนื่องของการใช้งาน

  • เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่ง

ได้แก่ ระบบ GPS ที่ช่วยในการตรวจสอบตำแหน่งของรถบรรจุก๊าซ ช่วยในการติดต่อประสานงานการเข้าเติมก๊าซในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งยังสามารถค้นหาระยะทางเพื่อไปถึงที่หมายได้รวดเร็วที่สุด ตลอดจนระบบ Bar Code บนท่อบรรจุก๊าซบีไอจี เพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องของชนิดของก๊าซ ป้องกันความผิดพลาดในการจัดส่ง

  • คลังเก็บสำรองก๊าซเหลวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยภายในคอมเพล็กซ์ก๊าซอุตสาหกรรมบีไอจี

มีคลังเก็บสำรอง (Storage Tanks) ออกซิเจนเหลว และไนโตรเจนเหลวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสามารถใช้สำรองการจ่ายก๊าซให้กับลูกค้าได้อย่างเพียงพอตามความต้องการ หน่วยงานโรงพยาบาลจึงสามารถมั่นใจ และวางใจได้ถึงความต่อเนื่องในการบริการจัดส่งก๊าซของบีไอจีที่ช่วยสนับสนุนการบริบาลทางการแพทย์ได้อย่างสูงสุด

  • บริการ Mobile Unit และ Pumper supply

หรือ รูปแบบการให้บริการก๊าซเคลื่อนที่ตามความต้องการของลูกค้าทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งมีความคล่องตัวในการเข้าพื้นที่เล็กๆ และมีปริมาณสำรองก๊าซออกซิเจนสูง เหมาะสำหรับการเตรียมการรับมือกับความต้องการบริการทางการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์ก๊าซ และบริการต่างๆของบีไอจี ผ่านการรับรองและมาตรฐานทางการแพทย์ทุกประเภทตามความต้องการของโรงพยาบาล ชั้นนำ เช่น มอก.540-2545 และ ISO 9001:2008 มาตรฐานของอุปกรณ์ ASME การออกแบบและการประเมินความปลอดภัย NFPA-99

มาตรฐานด้านความปลอดภัย (Safety)

เช่นเดียวกับบริษัทแม่ Air Products and Chemicals ซึ่งเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยในตลาดก๊าซอุตสาหกรรมระดับโลก บีไอจียินดีแบ่งปันความรู้ด้านกระบวนการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บก๊าซทางการ แพทย์อย่างปลอดภัยให้แก่ลูกค้า ในรูปแบบการจัดอบรมด้านความปลอดภัยเมื่อลูกค้าต้องการ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเราพร้อมให้คำแนะนำแก่ลูกค้าด้านการพัฒนาระบบ การจัดการด้านความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานทางการแพทย์ ตลอดจนการใช้ก๊าซทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การนำก๊าซทางการแพทย์ไปใช้ในการรักษาประเภทต่างๆ (Medical Applications)

ก๊าซออกซิเจนเหลว กับเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy)ด้วยงบประมาณที่จำกัดในการบริหารจัดการการบริบาลผู้ป่วย ตลอดจนสภาวะการแข่งขันที่มากขึ้น นำไปสู่ความความท้าทายของบุคลากรทางการแพทย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการทรัพยากรโดยไม่กระทบต่อคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยบุคลากรทางการ แพทย์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมั่นใจว่ามีปริมาณก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพียงพอต่อการรักษาในเวลาที่ต้องการ

ด้วยเล็งเห็นถึงความท้าทายดังกล่าวในวงการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการออกซิเจนจากเวชศาสตร์แขนงใหม่ๆ อาทิ เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง หรือ การรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) ที่จำเป็นจะต้องมีปริมาณก๊าซออกซิเจนสำรองเพื่อการใช้งานในปริมาณสูงอยู่ ตลอดเวลา บีไอจี และ Air Products and Chemicals จึงมุ่งพัฒนาระบบก๊าซออกซิเจนเหลวและบริการครบวงจรที่พร้อมรองรับความต้อง การของศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงและศูนย์การรักษาแผลหายยากต่างๆทั่ว โลก เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์วางใจได้ในการส่งมอบที่ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะดวกสบายในการบริหาร ซึ่งนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการบริบาลผู้ป่วยให้มีคุณภาพสูงสุด