ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

เพราะเชื่อว่าพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และสังคม ตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปีในการดำเนินธุรกิจของบีไอจี จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงาน จากกระบวนการผลิตจากต้นทางสู่ปลายทาง อาทิ

– กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบีไอจี
– ระบบการขนส่งที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความปลอดภัย
– นวัตกรรมหลากหลายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบการผลิตของลูกค้า และช่วยประหยัดทรัพยากร ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนช่วยให้กระบวนการผลิตของลูกค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
– เป็นผู้ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมเพียงรายเดียวในประเทศไทย ที่เป็นสมาชิก “Responsible Care”*

ตลอดการดำเนินธุรกิจของบีไอจีที่ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ทำให้บีไอจีได้รับรางวัล CSR-DIW 2016 หรือโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน นอกเหนือจากนี้ บีไอจี ยังมีระบบบริหารคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ISO 9001 และ ISO 14001 และมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในพนักงานบีไอจีทุกระดับ โดยบริษัทได้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น กิจกรรมเก็บขยะชายฝั่ง กิจกรรมวันเด็ก การบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อผู้ประสบภัยหรือผู้ขาดแคลน การบริจาคก๊าซไนโตรเจนเหลวเพื่องานวิจัยพัฒนาด้านอาหาร และโครงการผสมเทียมช้าง เป็นต้น

*“Responsible Care” หรือ “การดูแลด้วยความรับผิดชอบ” เป็นโครงการสมัครใจของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีทั่วโลก ภายใต้การดูแลโดย The International Council of Chemical Association (ICCA) ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน มีสมาชิกกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทย ริเริ่มโดยกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2539