คณะผู้บริหาร

BIG Management Team 1

นาย ปิยบุตร จารุเพ็ญ
กรรมการผู้จัดการ

BIG Management Team 2

นาย ชัยวัฒน์ นิยมการ
ที่ปรึกษาอาวุโส

BIG Management Team 3

นาย อมร จึงสกุล
ที่ปรึกษาอาวุโส

BIG Management Team 4

นาย ชนะ ตันติวศินชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและงานบริการเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

BIG Management Team 5

นาย อนุพงษ์ เครือสุวรรณเวส
ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชยกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

BIG Management Team 6

นาย มีชัย อมรรัตนบงกช
ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชยกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

BIG Management Team 7

นาย ยอดชัย ไชยทัพ
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ

BIG Management Team 8

นาย ฤทธิเดช แวดล้อม
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและงานบริการเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

BIG Management Team 9

นาง อรลา เจริญลาภ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงินและบริหารสำนักงาน

BIG Management Team 10

น.ส. ณัฐกร จิระพรพาณิชย์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์