คณะผู้บริหาร

นาย ปิยบุตร จารุเพ็ญ
กรรมการผู้จัดการ

นาย ชัยวัฒน์ นิยมการ
ที่ปรึกษาอาวุโส

นาย อมร จึงสกุล
ที่ปรึกษาอาวุโส

นาย ชนะ ตันติวศินชัย
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและงานบริการเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

นาย อนุพงษ์ เครือสุวรรณเวส
ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชยกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

นาย มีชัย อมรรัตนบงกช
ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชยกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

นาย ยอดชัย ไชยทัพ
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ

นาย ฤทธิเดช แวดล้อม
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและงานบริการเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

นาง อรลา เจริญลาภ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงินและบริหารสำนักงาน

น.ส. ณัฐกร จิระพรพาณิชย์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์